Nhỏ con chim non mới Tranh đấu Để có thể Lớn C. 2 cd2

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhỏ con chim non mới Tranh đấu Để có thể Lớn C. 2 cd2, Chữ cuối cùng còn chưa nói ra bờ eo đã truyền đến một cơn đau làm Hội ngậm miệng nín lặng.