Một Thằng Bốn Con Đĩ

तस्वीर का शीर्षक ,

Một Thằng Bốn Con Đĩ, Trong bóng đêm hai bóng đen dắt díu nhau vừa cắm đầu chạy vừa không nhịn được cười.