Nhóm ba với tay cầm máy quay

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhóm ba với tay cầm máy quay, Vân che miệng, tự nhiên lỡ lời nói hớ mất tiêu, sau đó cô bèn lè lưỡi trêu Không có, hai trăm ngàn cuối cùng của em anh cũng cầm rồi đó.