Đen y tá vắt sữa trắng thằng

chú thích hình ảnh,

Đen y tá vắt sữa trắng thằng, Dựa vào tài trí của mình, Biền thuyết phục dị giáo Bạch Thiên Đường hợp tác, nhờ đó mà tìm được cách liên lạc với Xà Thần.