Lớn C. Phạt

chú thích hình ảnh,

Lớn C. Phạt, Hai ngày qua ở đây dù lúc nào bên ngoài cũng có người trông chừng nhưng cánh cửa kia chưa bao giờ khóa.