Chân Tín Hằng Ngày 11

chú thích hình ảnh,

Chân Tín Hằng Ngày 11, … Ngoan nào… để tối em bù cho… ưhmmm… Không… anh muốn luôn bây giờ cơ….