Nữ, mặt xuống một, bắt nạt

तस्वीर का शीर्षक ,

Nữ, mặt xuống một, bắt nạt, Ông cũng nhiều lần nhìn trộm vú mỗi khi bà lom khom lấy đồ để dưới đất hoặc ngắm cặp mông chắc nịch đánh qua đánh lại sau những lần qua nhà tìm ông biếu xén quà vặt.