Đào tạo,

chú thích hình ảnh,

Đào tạo,, Thấy lão già có dấu hiệu sắp ra, tứ chi của Phương Dung quắp chặt lấy mông lão già ghì xuống.